Những người mang ý chí của D.|Joy boy, Roger và Luffy là một?

[Top Manga] - Hiện nay tất cả những thông tin về nguồn gốc của chữ D vẫn chỉ là phỏng đoán mặc dù đã có khá nhiều nhân vật mang chữ cái này trong tên. Những gì chúng ta biết chỉ là cái tên đó mang một ý nghĩa to lớn và đã tồn tại xuyên suốt trong lịch sử hàng trăm năm.


Comments