DRAGON BALL SUPER CHAPTER 13. CUỐI CÙNG CŨNG QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC VỤ TRỤ CHIẾN THẮNGComments