[Dragon Ball Super 10]. Hình dạng thật sự của Frost (Full Chapter)

[OV Dragon] - Tiếp theo Dragon Ball Super chapter 9, sau khi hai bên thăm dò sức mạnh của nhau, cả Goku và Frost đều biến hình để gia tăng cấp độ sức mạnh của mình.Comments