7 kỹ năng dùng kiếm cực bá của Zoro, "thiên tài" kiếm thuật băng Mũ Rơm

[Top Manga] - Một người bình thường sẽ khó thoát khỏi cái chết nếu bị Zoro tấn công bằng những kỹ thuật này.
1. Santoryu Ogi: Rokudo no Tsuji
2. Santoryu Ogi: Sanzen Sekai
3. Santoryu Ogi: Ichidai Sanzen Daisen Sekai
4. Ittouryu Iai: Shishi Sonson
5. Kiki Kyutoryu: Ashura
6. 1080 Pound Ho - Senhachiju Pound Ho
7. Rashomon
Comments