Sự thật về nguồn gốc sức mạnh của các Tứ Hoàng đều từ WG?

[Top Manga] - Tứ hoàng là tên gọi chung mà Chính quyền dùng để gọi cho 4 vị thuyền trưởng mạnh mẽ và quyền lực nhất trên Tân Thế Giới. Thế nhưng phải chăng một trong số họ đã từng "qua tay" trong các cuộc thí nghiệm của Chính phủ?
Comments