Chính phủ thế giới đã có một vũ khí mới thay cho hệ thống Thất vũ hải?

[Top Manga] - Vegapunk vừa tạo ra một thứ vô cùng tuyệt vời có thể giúp Hải quân không cần tới Thất vũ hải nữa. Phải chăng điều này đã trở thành sự thật, tiến sĩ Vegapunk đã hoàn thành công trình nguyên cứu của mình, tạo ra một thứ "vũ khí" mới để thay thế cho hệ thống trên thì Chính phủ mới dám tự tin làm như vậy chứ.
Comments