[One Piece 959]. Hé lộ nguyên nhân băng Mũ Rơm và quân phản loạn không x...

[Top Manga] - Hóa ra sau khi biết về kế hoạch của quân phản loạn, Orochi đã nhờ tới sự giúp đỡ của băng hải tặc Bách Thú để dẹp loạn.
Comments