[One Piece 958]. Biến cố lớn, quân phản loạn bặt vô âm tín, Orochi hồ hở...

[Top Manga] - Không rõ vào đêm trước ngày hẹn đã có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Những kẻ muốn báo thù đã đợi suốt 20 năm ròng rã cho đến cái ngày định mệnh hôm nay, thế mà... chuyện gì đã xảy ra.
Comments