Mối quan hệ phức tạp giữa cựu Thất Vũ Hải Kuma và Siêu Tân Tinh Bonney

[Top Manga] - Kuma từng là một cựu vương của vương quốc Sorbet nên chắc chắn sẽ có quen biết với Bonney, mà Bonney lại còn bất chấp nguy hiểm đến cứu Kuma nên rất có thể giữa hai người này có ơn nghĩa gì đó.
Comments