Top 5 hải tặc máu mặt đã từng là hải quân trong quá khứ

[Top Manga] - Trong One Piece, hải tặc và hải quân luôn là hai thế lực đối địch và chẳng ưa gì nhau. Thế mà lại có những nhân vật từng có thời gian làm hải quân xong chuyển qua làm hải tặc đấy.
1. Vergo
2. Caesar Clown
3. Shiliew of the Rain
4. X Drake
5. Diez Barrels

Comments