Thế giới ngầm trong One piece

[Top Manga] - Thế giới ngầm là toàn bộ hệ thống liên kết, buôn lậu và những giao dịch bất hợp pháp không theo sự quản lý của chính quyền thế giới. Các hoạt động của Thế giới ngầm chủ yếu diễn ra
ở Tân thế giới
1. Nô lệ
2. Vũ khí
3. Trẻ em
4. Hàng hóa hiếm
------Channel----------

------Website----------


Comments