Quân Cách Mạng sẽ tấn công thánh địa Mary Geoise như thế nào?

[Top Manga] - Ở một sự kiện mà Hải quân huy động toàn bộ lực lượng để bao vệ, quân cách mạng, sabo sẽ tấn công như thế nào. Đây là điều mà fan One piece những chương gần đây đang rất hóng. Quả thật, mặc dù biết quân cách mạng từ trước tới nay luôn tìm cách để lật đổ chinh quyền nhưng thật sự thì họ chưa có một động thái nào có thể coi là nổi bật. 1. Giải phóng nô lệ 2. Bắt cóc con tin 3. Phá bỏ ngai vàng trống 4. Những hành động khác
------Channel----------

------Website----------


Comments