Đá biển - khắc tinh của người dùng trái ác quỷ

[Top Manga] - Trong đá biển có một thành phần gọi là Pyrobloin quyết đinh cho việc hình thành mây biển hay mây đảo. Đá biển cũng cứng như kim cương vậy. Smoker từng nói rằng Hải lâu thạch tán phát cùng một loại năng lượng như biển cả, có thể là dưới dạng một loại sóng điện từ.
------Channel----------

------Website----------


Comments