Zeff chân đỏ - người ân nhân, người thầy và như một người cha của sanjiComments