[Thuyết âm mưu]. Con người thật của pudding!Comments