Thực chất SonGoKu mới chính là kẻ hủy diệt Trái Đất từng ngày thay vì yê...Comments