Gear 3 của Luffy trong One Piece đã có từ... 60 năm trước?Comments