[Hồ sơ nhân vật]. Tony Tony Chopper - Chủ tịch bón hành cho Okaban Queen...

[Top Manga] - Qua những gì thể hiện ở chap 1007 cho thấy không chỉ có tài ý đức hơn người, chủ tịch còn chứng tỏ sức mạnh cũg không vừa khi vả cho Tam tai Queen sấp mặt vì những gì hắn gây ra cho người dân wano, cho đồng đội, đồng minh của mình và cả việc đối xử tệ hại với ngay cả thuộc cấp dưới trướng của hắn, đám Pleasure và Waiter.


Comments