[Giả thuyết]. Luffy nhiễm băng quỷ - Hồi phục và đánh thức sức mạnh tiềm...

[Top Manga] - Hiện tại trên mái mòm của đảo quỷ, tứ hoàng Kaido bách thú, cùng tứ hoàng Bigmom chắc chắn đang dùng toàn bộ sức mạnh, để bón hành cho 5 siêu tân tinh. Mặc dù tác giả Oda không vẽ cảnh tượng cuộc chiến đó, nhưng hầu hết ai cũng đoán ra được tình hình.


Comments