[One Piece 1000+]. Bi kịch của tộc Kozuki & Cái chết của Cửu Hồng Bao?

[Top Manga] - 20 năm trước, Wano quốc chứng kiến bi kịch lớn nhất lịch sử, khi hải tặc Kaido bách thú cấu kết với Orochi xử tử Kozuki Oden. Chúng còn truy cùng giết tận những gia thần của Oden, và các lãnh chúa không chịu quy thuận giống như Shimotsuki Ushimaru và Shimotsuki Yasuie.


Comments