Sức mạnh mới giúp Băng Mũ Rơm đánh bại Tứ Hoàng & Những thứ đạt được ở W...

[Top Manga] - Thử thách lúc này là vô cùng lớn, mặt khác đó cũng là cơ hội để băng mũ rơm tiến thêm 1 bước dài trong việc nâng cao năng lực chiến đấu. Vậy họ có thể mạnh tới đâu? Và sẽ đạt được những gì trong cuộc chiến lần ở Wano quốc? 


Comments