6 trạng thái biến đổi thành Jinchuriki của Hokage đệ Thất

[OV Dragon] - Là một Jinchuriki thì Naruto có thể sử dụng hoặc được sử dụng bởi Vĩ thú trong cơ thể. Trong suốt quá trình phát triển, Naruto đã trải qua rất nhiều giai đoạn biến đổi.
1. Phiên bản đầu tiên
2. Phiên bản thứ hai
3. Phiên bản Gần hoàn hảo
4. Chế độ chakra Cửu vĩ
5. Trạng thái Vĩ thú hình
6. Trạng thái Hiền nhân Vĩ thú hình
Comments