[Dragon Ball Heroes 15]. Goku đã chính thức đạt được sức mạnh của Thần h...

[OV Dragon] - Trong tập 15 của Dragon Ball Super Heroes vừa qua Goku lần đầu thức tỉnh được trạng thái cao nhất "sức mạnh của Thần".
Comments