Nico Robin chính là người nắm giữ trái ác quỷ mạnh nhất băng Mũ Rơm?

[Top Manga] - Trong băng Mũ Rơm có nhiều nhân vật sở hữu những trái ác quỷ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng trái nào mạnh và có nhiều tính năng nhất? Đây là một câu hỏi vô cùng khó vì mỗi trái đều có những tính năng và sức mạnh riêng.
Comments