Nếu sở hữu năng lực những trái ác quỷ này, nghề gì thích hợp với bạn?

[Top Manga] - Trong thế giới One Piece, sức mạnh của trái ác quỷ đem lại cho chủ nhân là vô cùng khủng khiếp. Nếu những trái ác quỷ này tồn tại trong thế giới chúng ta, bạn có tự hỏi chủ nhân của chúng sẽ sử dụng năng lực vào việc gì cho phù hợp chưa?
1. Gomu Gomu no Mi (Trái cao su)
2. Hana Hana no Mi (Trái Hoa Hoa)
3. Suna Suna no Mi (Trái Cát Cát)
4. Doku Doku no Mi (Trái Độc Độc)
5. Giro Giro no Mi (Trái thấu thị)
6. Nagi Nagi no Mi (Trái yên lặng)
7. Hiso Hiso no Mi (Trái Thì Thầm)
8. Chiyu Chiyu no Mi (Trái hồi phục)
9. Trái Rơm Rơm

Comments